• SZKOLENIA

 • Pragniemy Państwa poinformować, iż oprócz usług wskazanych i opisanych na stronie, CODO prowadzi również szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych. Należy podkreślić, iż wszelkie działania podejmowane przez CODO ukierunkowane są na dostosowanie oferowanych usług do indywidualnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Tak określony cel CODO jest w stanie osiągnąć poprzez każdorazowo zindywidualizowane dwustronne porozumienie. Przykładowo należy wskazać, iż program szkoleń i warsztatów może być wedle Państwa życzenia dostosowany całkowicie do przedmiotu i charakteru działalności przedsiębiorstwa. Również czas i miejsce szkoleń jest każdorazowo uzgadniany.

  Zakres szkoleń obejmujących ochronę danych osobowych może być przez Państwa modyfikowany, jednakże kierując się pewnym doświadczeniem w tej mierze, a także mając wzgląd na obowiazujące przepisy prawa, przedstawiamy Państwu przykladowe plany szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych:

  PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  I. Ochrona danych osobowych - wstęp - zarys problematyki (2 - 4 godz.).
  1. Ochrona danych osobowych w Europie - Konwencja Nr 108 Rady Europy, Dyrektywa 95/46/WE (Unii Europejskiej).
  2. Konstytucja RP a ochrona danych osobowych.
  3. Definicje i stosowanie pojęć użytych w ustawie o ochronie danych osobowych (m. in. definicje danych osobowych. zbioru danych, przetwarzania danych, administratora danych, administratora bezpieczeństwa informacji) .
  4. Kogo i w jakim zakresie ustawa obowiązuje - zakres przedmiotowy i podmiotowy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Podstawowe obowiazki podmiotów korzystających z danych osobowych - obowiązki informacyjne, obowiązek zabezpieczenia danych osobowych, zgloszenie zbiorów do rejestracji.
  6. Podstawowe prawa osób, których dane sa wykorzystywane.

  II. Ochrona danych osobowych - , analiza i przedstawienie wybranych zagadnień na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych (wybrany temat ok. 2 godz.).

  1. Uprawnienia inspektorów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zakres dokonywanych przez nich kontroli oraz odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych - wskazanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
  3. Obowiązki informacyjne w ustawie o ochronie danych osobowych.
  4. Udostępnianie danych osobowych - dopuszczalność, tryb, warianty udostępniania do zbioru lub poza zbiór, wzory dokumentów.
  5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych - podstawa, cel, zakres powierzenia oraz obowiązki i odpowiedzialność stron powierzenia za ich przestrzeganie.
  6. Prawa osób, których dane dotycza - katalog praw, ich treść, sposób i tryb ich wykorzystywania oraz zwiazane z nimi obowiązki administratora danych.
  7. Zabezpieczenie zbiorów danych - zakres obowiązku zabezpieczenia, standardy, metody.
  8. Rejestracja zbiorów danych osobowych - kto i kiedy jest zobowiązany do rejestracji, wymagane dokumenty, zwolnienia z obowiązku.
  9. Dane wrażliwe (m. in. o stanie zdrowia, nałogach, niekaralności, przynależności wyznaniowej lub partyjnej) - definicja, ustawowe ograniczenia dopuszczalności przetwarzania.
  10. Przekazywanie danych osobowych za granicę - dopuszczalność, tryb ograniczenia.
  11. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych organem ochrony danych osobowych - kwalifikacje, kompetencje, tryb powołania i odwołania oraz organizacja, zasady dzialania i zadania Biura GIODO.

  III. Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych - jak w prosty i tani sposób przetwarzać dane osobowe realizując wymogi prawa.

  1. Co należy wiedzieć zanim zaczniemy przetwarzać dane - ABC przetwarzania danych.
  2. Jak rozpocząć przetwarzanie - co zrobić, jakie dokumenty sporzadzić i gdzie je zlożyć - tworzenie i opracowywanie:
   • zgłoszenia rejestracyjnego zbioru,
   • instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,
   • instrukcji zarządzania systemem,
   • polityki bezpieczeństwa,
   • oświadczeń,
   • upowaznien.
  3. Jakie środki sprzętowe stanowią minimum pozwalające na bezpieczne przetwarzania danych.
  4. Zbieranie danych własnymi siłami i przez posrednika - wzorcowe klauzule, oświadczenia, formularze:
   • klauzula zgody,
   • klauzula sprzeciwu,
   • forma realizacji obowiazków informacyjnych,
   • zbieranie danych przez pośrednika - jak zabezpieczyć prace agenta i ankietera oraz jak zabezpieczyć siebie przed nieuczciwym agentem i ankieterem.
  5. Udostepnianie danych - forma, ograniczenia udostępniania, wzorcowe klauzule.
  6. Czy zawsze warto samemu przetwarzać dane, a jeżeli nie to komu i jak to zlecić - wzorcowa umowa powierzenia danych osobowych.
  7. Zabezpieczenia danych - rodzaje, sposoby, koszt, wady i zalety:
   • fizyczne,
   • organizacyjne,
   • sprzętowe,
   • programowe.
  8. Wymogi stawiane systemom przetwarzającym dane:
   • rodzaj informacji odnotowywanych w związku z przetwarzaniem danych konkretnej osoby, które należy jej udostepnić,
   • odnotowanie i udostępnianie osobie, której dane przetwarzamy, treści jej danych.
  9. Kontrola inspektorów z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
   • kiedy może nastapić, czy można jej uniknąć,
   • przyjęcie kontroli i zachowanie podczas jej trwania,
   • procedura udzielania ustnych wyjasnień, na czym polegają oględziny i przesłuchanie,
   • sankcje pokontrolne - jak zmniejszyć ich dolegliwość.
  10. Postępowanie administracyjne prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych - sporządzanie wyjasnień i odpowiedzi.
  11. Branżowe regulacje i specyfika przetwarzania danych osobowych w zakresie kadr i płac, pośrednictwa pracy, ubezpieczeń, windykacji, ewidencji ludności, ewidencji dzialalności gospodarczej, swiadczeń zdrowotnych (dane medyczne), wszelakiego rodzaju pośrednictwa, ewidencji kartografii.
  12. Dzialalność marketingowa z wykorzystaniem danych osobowych - mailing, personalizacja - problemy, rozwiązania.
  13. Baza danych naszych kontrahentów - jak pozyskiwać dane, czy je rejestrować, ubezpieczać.
  14. Przetwarzanie danych w administracji - zasady, przepisy, orzecznictwo, sytuacje nietypowe, sposób zabezpieczenia przed wysuwanymi roszczeniami.


  CODO W BYDGOSZCZY, ul. Szczytowa 9,
  85-361 Bydgoszcz
  TEL/FAX 52 328 14 27, GSM 0 694 417 230
  www.codo.pl biuro@codo.pl