• KARNA
  Ustawa o ochronie danych osobowych w ksztalcie, w którym weszła w życie nałożyła na podmioty korzystajace w jakikolwiek sposób z danych osobowych szereg obowiazków, poczynając od zlożenia stosownych dokumentów Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, potwierdzających legalność przetwarzania danych osobowych, a kończąc na organizacyjnym i technicznym minimum dopuszczającym przetwarzanie danych. Krótki okres obowiązywania ustawy, skomplikowana materia oraz brak orzecznictwa w tym zakresie, to przeszkody w prawidłowym jej stosowaniu bez ryzyka naruszenia prawa. Zlamanie przepisów pociaga za sobą sankcje określone w ustawie, dodać należy od razu sankcje surowe. Odpowiedzialność za niewypelnienie wymogów ustawy i rozporzadzeń wykonawczych, m. in. w zakresie zabezpieczeń może przejawiać się na płaszczyźnie karnej, administracyjnej, odszkodowawczej i dyscyplinarnej;

  "w razie stwierdzenia, ze dzialanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej bedacej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestepstwa okreslonego w ustawie, Generalny Inspektor kieruje do organu powolanego do scigania przestepstw zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa, dolaczajac dowody dokumentujace podejrzenie"

  (art. 19 ustawy)

  Najbardziej surowa jest oczywiscie odpowiedzialność karna skutkująca karą pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności i co równie bardzo dotkliwe - grzywną, której wysokość może sięgac nawet wielu tysięcy złotych. Co więcej wskazane poniżej przepisy nie są martwe - wyrok skazujący dla pracownika firmy marketingowej czy też kazus studenta penetrującego zbyt głęboko uczelniane zasoby danych, to dobitne przykłady na to, że zmieniło się podejście organów ścigania do naruszeń dobra chronionego, jakim są dane osobowe, a ponadto stanowią one dowód, iż należy zwracać większą uwagę na spełnianie wymogów zawartych w przepisach dotyczących zabezpieczeń danych, bo zaniedbania w tym zakresie mogą stanowić również podstawę odpowiedzialności karnej.

  Rangę właściwego stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych podkreśla liczba przestępstw określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz wysokość kar za ich popelnienie:

  " kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 "

  (art. 49 ust. 1 ustawy)

  " jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależnosc wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolnosci do lat 3 "

  (art. 49 ust. 2 ustawy)

  " kto administrując zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe niezgodnie z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku "

  (art. 50 ustawy)

  " kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 "

  (art. 51 ust. 1 ustawy)

  " jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku "

  (art. 51 ust. 2 ustawy) • CODO W BYDGOSZCZY, ul. Szczytowa 9,
  85-361 Bydgoszcz
  TEL/FAX 52 328 14 27, GSM 0 694 417 230
  www.codo.pl biuro@codo.pl