• DYSCYPLINARNA
  "na podstawie ustaleń kontroli inspektor BGIODO może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień i poinformowania go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych dzialaniach"

  (art. 17 ust. 2 ustawy)

  Dla pracownika naruszenie przepisów ustawy, poza odpowiedzialnościa karną, może oznaczać także odpowiedzialność dyscyplinarną. Tak więc w przypadku, gdy pracownikiem winnym uchybień jest osoba zatrudniona na umowę o pracę, może ona ponieść odpowiedzialność porządkową, a przede wszystkim utracić pracę (rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia) z powodu naruszenia podstawowych obowiazków pracowniczych, w wyniku postępowania dyscyplinarnego wszczętego na żądanie inspektora BGIODO.

  Należy z całą mocą podkreślić, iż zadanie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego może być często stosowanym środkiem przez uprawnionych inspektorów GIODO. Takie dzialania są całkowicie uzasadnione. • CODO W BYDGOSZCZY, ul. Szczytowa 9,
  85-361 Bydgoszcz
  TEL/FAX 52 328 14 27, GSM 0 694 417 230
  www.codo.pl biuro@codo.pl